"SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America)" taraf?ndan Infection Control and Hospital Epidemiology Dergisi 2014 May?s say?s?nda yay?nlanan "Akut Bak?m Hastanelerinde Sa?l?k Bak?m? ?li?kili ?nfeksiyonlar?n ?nlenmesi Stratejilerinin ?zeti: 2014 G?ncellemesi" a?a??da yer almaktad?r.

Orjinal metin i?in t?klay?n?z


AKUT BAKIM HASTANELER?NDE SA?LIK BAKIMI ?L??K?L?
?NFEKS?YONLARIN ?NLENMES? STRATEJ?LER?N?N ?ZET?:
2014 G?NCELLEMES?

Ekim 2008?de bas?lan ?Akut bak?m hastanelerinde sa?l?k bak?m? ili?kili infeksiyonlar?n ?nlenmesi stratejilerinin ?zeti? yay?n?ndan sonra ?ok say?da ilerleme sa?land?. 2009?da ABD ?nsan ve Sa?l?k Hizmetleri Departman? (US Department of Healthand Human Services-HHS) akut bak?m hastanelerinde santralkateter ili?kili kan dola??m? infeksiyonlar? (SK?KD?), kateter ili?kili?riner sistem infeksiyonlar? (K?-?S?), cerrahi alan infeksiyonlar? (CA?), metisilin diren?li Staphylococcus aureus(MRSA) kan dola??m infeksiyonlar? ve Clostridium difficile infeksiyonlar? (CDI)?n?n ?nlenmesini hedefleyen ulusal sa?l?k bak?m? ili?kili infeksiyon hareket plan? yay?nlad?. 2011?de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) akut bak?m hastanelerinin spesifik sa?l?k bak?m? ili?kili infeksiyon (SB?E) tiplerinin verilerini ?Hastal?klar?n Kontrol? ve ?nlenmesi Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) Ulusal Sa?l?k Bak?m? G?venlik A?? (National Healthcare Safety Network-NHSN) arac?l???yla CMS?ye bildirmesini zorunlu hale getirdi. Bu bildirimle hastanelerin bir y?l boyunca olan g?ncel geri ?deme bilgilerine ula?mak ve hastanelerin NHSN ulusal SB?E veri deposuna s?rveyans bilgilerini aktarmalar?n? sa?lamak ama?land?. Yine 2011?de HHS, ABD?de sa?l?k bak?m?n?n kalitesini, g?venli?ini ve maliyet d???kl???n? geli?tirmek amac?yla Hastalar i?in el ele (Partnership for Patients): Daha iyi Bak?m, daha d???k maliyet isimli ?kamu-?zel inisiyatifini ba?latt?. NHSN taraf?ndan toplanan sa?l?k bak?m? ili?kili infeksiyon (SB??) s?rveyans verilerine dayanarak son y?llarda SK?KD? ve CA?nin ?nlenmesinde ?nemli ilerlemeler sa?land?.

Sa?l?k bak?m? epidemiyolojisi ve uygulamal? bilimsel ara?t?rmalardaki s?rekli geli?me SB??nin efektif ?nlenmesi stratejilerinde ilerlemeye ?nc?l?k etmi?tir. Bu ilerlemelere ra?men SB?? her 25 yatan hastan?n 1?ini etkilemeye devam etmekte, ?nemli morbidite, mortalite ve y?ksek sa?l?k bak?m maliyetlerine yol a?maktad?r ve ?nerilerle uygulamalar aras?nda persistan a??kl?klar bulunmaktad?r.

Bu yaz? 2014 ?zet g?ncellemelerinde (Compendiumupdates) yer alan akut bak?m hastanelerinde SB??leri ?nleme stratejilerinin bir ?zetidir. Her bir infeksiyon ?nleme ?nerisi ?Grades of Recommendation, Assessment, Devolepment, and Evaluation (GRADE) system ve Canadian Task Force on Preventive Health Care kriterleri baz al?narak hesaplanan kan?t kalite puan? (y?ksek =I, orta = II, d???k = III) ile birlikte belirtilmi?tir.

K?-?S?yi ?nleme Stratejileri

 1. I. K?-?S?yi ?nlemek i?in temel uygulamalar: T?m akut bak?m hastaneleri i?in ?nerilir.
  1. A.K?-?S?yi ?nlemek i?in gerekli uygun altyap?y? sa?lay?n.

   1. Kateter kullan?m?, tak?lmas? ve bak?m? i?in yaz?l? rehberler olu?turun (III).
   2. Sadece e?itimli, ?zelle?mi? personelin ?riner kateter takmas?n? sa?lay?n (III).
   3. Aseptik teknikle kateter tak?lmas? i?in gerekli malzemelerin ula??labilir ve uygun lokalizasyonlarda bulundu?undan emin olun (III).
   4. Hasta kay?tlar?nda veya dosyalar?nda, a?a??dakilerin dok?mante edildi?i bir sistem olu?turunuz: Kateter tak?lmas? i?in hekim istemi, kateter takma endikasyonu, kateter tak?lma tarihi ve saati, kateteri takan ki?i, kateterin bak?m bilgileri, kateterin g?nl?k durumu ve bak?m i?leri, kateterin ??kar?lma tarih ve saati. Kateterin ??kar?lma kriteri ve ??kar?lmayan kateterin devaml?l?k gerek?esi de kay?t alt?na al?nmal?d?r.(III).
   5. Kateter kullan?m? ve sonu?lar?n? kaydetmek i?in s?rveyans yapacak deneyimli personel ve teknolojik kaynak bulundu?undan emin olun (III).

   B. Kurum risk de?erlendirmesi veya mevzuat gerekliliklerine dayanarak endikasyonvarsa K?-?S? i?in s?rveyans uygulay?n.

   1. Kateter kullan?m s?kl??? ve potansiyel risklere (?r: cerrahi t?r?, obstetrik, yo?un bak?m) g?re yap?lan risk de?erlendirmesine dayanarak s?rveyans?n yap?laca?? hasta gruplar?n? ve birimleri tan?mlay?n (III).
   2. K?-?S? tan?s? koymak i?in NHSN tan?mlar? gibi standardize edilmi? kriterler kullan?n (III).
   3. Hasta gruplar? ve birimlerde takip edilen t?m hastalar i?in kateter g?n?, hasta g?n? ve kateter takma endikasyon bilgilerini toplay?n (III).
   4. Hedef pop?lasyonda, K?-?S? oranlar?n? ve/veya standardize edilmi? enfeksiyon oran? (Standardized infection ratio-SIR)?n? hesaplay?n (III).
   5. Vaka bulunmas?nda kurum i?in ge?erli ve uygun s?rveyans y?ntemlerini kullan?n (III).
   6. Birime ?zg? geri bildirim yap?lmas?n? sa?lay?n (III).

   C. E?itim ve ??retim.

   1. ?rinerkateter tak?lmas?, bak?m? ve devaml?l??? i?lemlerinde yer alan sa?l?k personeline kal?c? kateterin alternatifleri, kateterin tak?lmas?,bak?m? ve ??kar?lmas? prosed?rlerini i?eren e?itim verin (III).
   2. Kateter kullan?m?, bak?m? ve devaml?l??? konular?nda sa?l?k personelinin yeterlili?ini de?erlendirin (III).

   D. Kateter tak?lmas?nda uygun teknik kullan?n.

   1. ?riner kateteri sadece hasta bak?m? a??s?ndan gerekli oldu?u zaman tak?n ve endikasyon devam etti?i s?rece tak?l? tutun (II).
   2. Uygun endikasyonda aral?kl? kateterizasyon gibi di?er y?ntemleri g?z ?n?nde bulundurun (II).
   3. Kateter tak?lmadan ?nce, kateter sahas?na ve aparatlar?na herhangi bir m?dahalede bulunmadan ?nceve bulunduktan sonra el hijyeni (CDC ve D?nya Sa?l?k ?rg?t?-WHO rehberlerine uygun olarak) uygulay?n (III).
   4. Kateterleri aseptik teknikle tak?n ve steril ekipman kullan?n (III).
   5. Steril eldiven, ?rt? ve gazl? bez; ?retral meatusu temizlemek i?in steril ya da antiseptik sol?syon; tek kullan?ml?k, steril kayganla?t?r?c? jel kullan?n (III).
   6. ?retral travmay? azaltmak i?in drenaj? sa?layabilecek en k???k kateteri kullan?n (III).

   E. Kal?c? kateterlerin uygun y?netimini (bak?m?n?) sa?lay?n.

   1. Hareketi ve ?retral traksiyonu ?nlemek i?in kateteri takt?ktan sonra sabitleyin (III).
   2. Steril ve kapal? bir drenaj sisteminin devaml?l???n? sa?lay?n (III).
   3. Ba?lant? bozuklu?u, aseptik teknikte bozulma olmas? ve s?z?nt? meydana gelmesi durumunda kateteri ve toplay?c? sistemi aseptik teknikle yeniden yerle?tirin (III).
   4. Tahlil amac?yla idrar ?rne?i alabilmek i?in i?nesiz ?rnekleme portundan steril bir ??r?nga/kan?l yard?m?yla k???k miktarda idrar? aspire edin (III).
   5. ?zel analizler i?in gerekli olabilecek daha b?y?k miktarlarda idrar? aseptik olarak drenaj torbas?ndan al?n (III).
   6. ?drar ak???n?n t?kanma olmaks?z?n devaml?l???n? sa?lay?n (III).
   7. Rutin hijyen uygulamas?na; antiseptik sol?syonlarla meatal b?lgenin temizlenmesine gerek yoktur (III).

  II. K?-?S?yi ?nlemek i?in ?zel yakla??mlar.

  1. Gerekli olmayan kateterlerin belirlenmesi ve ??kar?lmas? i?in etkili oldu?u g?sterilmi? bir veya daha fazla y?ntemi kullanarak kurum geneline y?nelik bir program uygulay?n (II).
  2. Post-operatif ?rinerretansiyonun y?netimi ile ilgili, hem?irenin y?nlendirdi?i aral?kl? kateterizasyon ve mesane taray?c?lar?n?n kullan?m? gibi uygulamalar? da i?eren bir protokol geli?tirin (II).
  3. Kateter kullan?m? ve buna ba?l? olarak geli?en istenmeyen etkiler ile ilgili verilerin analiz edilece?i ve raporlanaca?? bir sistem olu?turun (III).

  Clostridiumdifficile ?nfeksiyonlar? (CD?)n? ?nleme Stratejileri

  I. CD?n?n ?nlenmesi ve monitorizasyonu i?in temel uygulamalar: t?m akut bak?m hastaneleri i?in ?nerilir.

  1. Antimikrobiyallerin uygun kullan?m?n? te?vik edin (II).
  2. ?nfekte hastalar i?in temas izolasyonu uygulay?n (tek ki?ilik oda tercih edilmeli) (kan?t d?zeyleri el hijyeni i?in III, eldiven i?in II, ?nl?k i?in III, tek ki?ilik oda i?in III).
  3. Ekipmanlar?n ve ?evrenin temizli?ini ve dezenfeksiyonunu sa?lay?n (III).
  4. Yeni tan? alm?? CD? hastalar? i?in infeksiyon kontrol ve ?nleme ekibi ile klinik personelini h?zla uyaracak laboratuvar bazl? bir uyar? sistemi olu?turun? (III).
  5. CD? s?rveyans? uygulay?n ve CD? verilerini analiz ederek raporlay?n (III).
  6. Sa?l?k personellerine, servis temizlik personeline ve hastane y?netimine CD? ile ilgili e?itim verin (III).
  7. Hastalara ve hasta yak?nlar?na CD? ile ilgili e?itim verin (III).
  8. CDC ve WHO?nun el hijyeni ve temas izolasyonu ?nlemleri ile ilgili ?nerilerine personelin uyumunu g?zlemleyin (III).

  II. CD?yi ?nlemek i?in ?zel yakla??mlar

  1. C. difficile?nin sa?l?k personeli arac?l???yla bula??n? azaltma yakla??mlar?
   1. S?recin de?erlendirilmesi i?in se?ilen ?l??lebilir unsurlara uyumun de?erlendirilmesine ?nem verin (III)
   2. Salg?nlarda ya da CD?nin hiperendemik oldu?u yerlerde CD?li hastan?n odas?ndan ??kmadan ?nce su ve sabun ile el hijyeni sa?lanmas?n?n ?nerilen y?ntem oldu?unu vurgulay?n (III).
   3. ?shali olan hastalara C. difficile sonucu ??kana kadar temas izolasyonu ?nlemleri uygulay?n (III).
   4. Temas izolasyonu ?nlemlerine, hastn hastaneden taburcu olana kadar devam edin (III).
  2. C. difficile?nin ortamdan bula??n? azaltmaya y?nelik yakla??mlar?
   1. Oda temizli?inin yeterlili?ini de?erlendirin (III).
   2. Ortam-?evre temizli?i ve dezenfeksiyonu i?in ?Environmental Protection Agency? onayl? sporisidal dezenfektan veya dil?e sodyum hipoklorit kullan?n. (III).
  3. C. Difficile bula?? ger?ekle?ti?inde CD? riskini azaltma yakla??mlar?
   1. Antimikrobiyal y?netim program?n? ba?lat?n (II).

Cerrahi Alan ?nfeksiyonlar?n? ?nleme Stratejileri

 1. I. Cerrahi alan infeksiyonlar? (CA?) ?nlenmesinde temel uygulamalar: T?m akut bak?m hastaneleri i?in ?nerilir.
  1. Kan?ta dayal? standartlar ve rehber ?nerilerine g?re antimikrobiyal profilaksi uygulay?n (I).
  2. Varl??? ameliyata engel olmad??? s?rece insizyon b?lgesindeki t?yleri uzakla?t?rmay?n. T?ra? b??a?? kullanmay?n (II).
  3. Kardiyak cerrahi (I) ve nonkardiyak cerrahi (II) hastalar?n?n ameliyat sonras? erken d?nemde kan ?ekeri kontrol?n? sa?lay?n.
  4. Ameliyat sonras? d?nemde normal v?cut s?cakl???n?n (>35.5?C) korunmas?n? sa?lay?n (I).
  5. Cerrahi giri?im s?ras?nda ve hemen sonras?nda gerekti?inde mekanik ventilasyon uygulamas? dahil olmak ?zere ek oksijen deste?i vererek optimum doku oksijenasyonunu sa?lay?n (I).
  6. Kontrendikasyon yoksa ameliyat ?ncesi cildin haz?rlanmas?nda alkol i?eren ajanlar?n kullan?n (I).
  7. Gastrointestinal ve safra yollar? cerrahisi i?in ge?irgen olmayan plastik yara koruyucular?n? (kapamalar?n?) kullan?n (I).
  8. Cerrahi hasta g?venli?ini sa?lamak amac?yla DS? kontrol listesini esas alan bir kontrol listesi geli?tirerek kullan?ma al?n ve uyumu iyile?tirmek amac?yla takip edin (I).
  9. CA? s?rveyans? yap?n (II).
  10. Otomatize verilerin kullan?m? yoluyla s?rveyans?n etkinli?ini art?r?n (II)
  11. Cerrahi ekibe, ameliyathanedeki di?er personele ve y?netime CA? konusunda s?rekli geri bildirim sa?lay?n (II).
  12. S?recin de?erlendirilmesi i?in se?ilen ?l??lebilir unsurlara uyum oranlar?yla ilgili ?l??m ve geri bildirim yap?n (II).
  13. Cerrahlara ve ameliyatta g?rev alan personele CA?nin ?nlenmesi konusunda e?itim verin (III).
  14. Hasta ve ailesini CA? ?nlenmesi konusunda uygun ?ekilde e?itin (III)
  15. Kan?ta dayal? standartlar? (CDC, Ameliyathane hem?ireleri derne?i ve profesyonel organizasyon dernekleri) dikkate alarak CA? riskini azaltmay? ama?layan politikalar? belirleyin ve gerekli uygulamalar? ba?lat?n.
 1. II. CA?yi ?nlemek i?in ?zel Yakla??mlar
  1. Baz? ortopedik ve kardiyotorasik ameliyatlar? da i?eren y?ksek riskli prosed?rler i?in S. aureustaramas? yap?n ve ameliyat ?ncesi antistafilokokal ajanla dekolonizasyon uygulay?n (II).
  2. Antiseptik yara y?kamas? yap?n (II).
  3. CA? risk de?erlendirmesi yap?n (III).
  4. Ameliyathane personelini ve ameliyat odas?ndaki bak?m alan?n? g?zlemleyin ve g?zden ge?irin (III).
  5. Anestezi sonras? bak?m ?nitesinde, cerrahi YB?de ve cerrahi kliniklerdeki uygulamalar? g?zlemleyin ve g?zden ge?irin (II).

Santral Kateter ?li?kili Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar?n? ?nleme Stratejileri

 1. I. Santral Kateter ?li?kili Kan Dola??m? ?nfeksiyonlar? (SK?KD?)?n?n ?nlenmesi ve izlemi i?in temel uygulamalar: T?m akut bak?m hastaneleri i?in ?nerilir.
  1. Tak?lmadan ?nce
   1. Gereksiz SVK tak?lmas?n? en aza indirmek amac?yla kullan?lacak SVK tak?lma endikasyonlar?n?n kan?ta dayal? bir listesine kolay ula??m? sa?lay?n (III).
   2. SK?KD? ?nlenmesi hakk?nda, SVK tak?lmas? ve bak?m?n? sa?layan sa?l?k personeline e?itim verilmesini isteyin (II).
   3. ?ki ayl?ktan b?y?k YB? hastalar?n?n klorheksidinli ?r?nlerle g?nl?k olarak y?kanmas?n? sa?lay?n (I).
  2. Tak?lma s?ras?nda
   1. YB? ve YB? d??? yerlerde SVK tak?laca?? s?rada infeksiyon kontrol ?nlemlerine uyuldu?undan emin olmay? sa?layan bir kontrol listesi bulundurun (II).
   2. Kateterin tak?lmas? ya da manip?lasyonu ?ncesi el hijyeni sa?lay?n (II).
   3. Planl? ve kontroll? durumlarda kateter yerle?tirilece?i zaman obez eri?kin hastalarda femoral ven kullan?m?ndan ka??n?n (I).
   4. T?m malzemeleri i?inde olan kateter kiti kullan?n (II).
   5. ?nternal juguler kateterlerin ultrason rehberli?inde tak?lmas?n? sa?lay?n (II).
   6. SVK tak?lmas? s?ras?nda maksimum steril bariyer ?nlemleri al?n (II).
   7. Antisepsi i?in alkoll? klorheksidin i?eren ?r?n kullan?n (I).
  3. Tak?ld?ktan Sonra
   1. Uygun hem?ire/hasta oran?n?n sa?land???ndan emin olun ve yo?un bak?mda farkl? (Yo?un bak?m hem?iresi olmayan., farkl? servislerden gelen) hem?irelerin ?al??mas?n? s?n?rland?r?n (I).
   2. Katetere girilmeden ?nce kateter ?hub??n?, i?ne ba?lant?lar?n? ve enjeksiyon portlar?n? dezenfekte edin (II).
   3. Gereksiz kateterleri ??kar?n (II).
   4. Eri?kin ve ?ocuklardaki t?nelsiz SVK?lar i?in her 5-7 g?nde bir ?effaf ?rt?y? de?i?tirin ve klorheksidin bazl? bir antiseptikle bak?m yap?n. Kapama kirlendi, nemlendi ya da gev?ediyse hemen bak?m ve de?i?tirme yap?n. Gazl? bezle kapamay? her iki g?nde bir yap?n, kapama kirlendi ya da nemlendiyse bu s?reyi beklemeden hemen de?i?tirin (II).
   5. Kan, kan ?r?nleri ya da lipid vermek i?in kullan?lmayan setleri 96 saatten uzun olmayacak aral?klarla de?i?tirin (II).
   6. Hemodiyaliz kateteri tak?lacak b?lgede antimikrobiyal krem kullan?n (I).
   7. YB? ve YB? d???nda SK?KD? s?rveyans? yap?n (I).
 1. II. SK?KD?yi ?nlemek ??in ?zel Yakla??mlar
  1. Eri?kin hastalarda antiseptik ya da antimikrobiyal kapl? SVK kullan?n (I).
  2. ?ki ayl?ktan daha b?y?k hastalarda klorheksidin i?eren ?rt? kullan?n (I).
  3. Ba?lant? k?s?mlar?n? kapamak i?in antiseptik i?eren hub/ba?lant? t?pas?/port koruyucu kullan?n (I).
  4. Preterm infantlarda g?m?? zeolit kapl? umblikal kateter kullan?n (?ocuklarda kullan?m?n onayland??? ?lkelerde; II).
  5. SVK?lar i?in antimikrobiyal kilit kullan?n (I).
  6. SVK kullan?larak hemodiyaliz yap?lan hastalarda hemodiyalizden sonra haftada bir kez rekombinan doku plazminojen aktive eden fakt?r kullan?n (II).

MRSA?n?n ?nlenmesinde Stratejiler

 1. I. MRSA bula?? ve infeksiyonunun ?nlenmesi i?in temel uygulamalar: T?m akut bak?m hastaneleri i?in ?nerilir.
  1. MRSA risk belirlemesi yap?n (III).
  2. MRSA izlem program? uygulay?n (III).
  3. CDC ve DS?n?n el hijyeni ?nerilerine uyumu art?r?n (II).
  4. MRSA ile kolonize ve infekte hastalar temas izolasyonu ?nlemlerini uygulay?n (II).
  5. Ekipman ve ?evrenin temizlik ve dezenfeksiyonundan emin olun (II).
  6. MRSA konusunda sa?l?k personelini e?itin (III).
  7. MRSA ile kolonize ya da infekte olan yeni hastalar?n sa?l?k personeline zaman?nda bildirimini sa?layan laboratuvara dayal? bir uyar? sistemi uygulay?n (III).
  8. Tekrar kabul edilen ya da transfer edilen MRSA ile kolonize ya da infekte hastalar?n belirlenmesini sa?layan bir uyar? sistemi uygulay?n (III).
  9. Y?netici, hekimler, hem?ireler ve di?er personel olmak ?zere anahtar payda?larla MRSA verileri ve sonu? g?stergeleri ile ilgili durumu payla??n (III).
  10. Hasta ve ailelerini MRSA konusunda e?itin (III).
 2. II. ?zel Yakla??mlar
  1. Aktif s?rveyans testi (AST)
   1. ?ok y?nl? bir MRSA kontrol ve ?nleme stratejisinin bir b?l?m? olarak bir MRSA aktif s?rveyans program? uygulay?n (II).
   2. Epidemiyolojik olarak MRSA k?melenmesi ile bir ba?lant?lar? varsa MRSA infeksiyonu ve kolonizasyonu a??s?ndan sa?l?k personelini taray?n (III).
  2. MRSA dekolonizasyon tedavisi
   1. MRSA kolonize hastalarda aktif s?rveyans program? ile birlikte hedefe y?nelik dekolonizasyon yap?n(II).
   2. YB? hastalar?nda genel dekolonizasyon yap?n (I).
  3. Hasta ve hasta ?evresi ile t?m temaslarda eldiven ve ?nl?k kullan?m?
   1. Eri?kin bir YB? hastas?na bak?m verirken ya da odas?na girerken eldiven ve ?nl?k kullan?n (II).

Ventilat?r ?li?kili Pn?moni (V?P) ?nlenmesinde Stratejiler

Eri?kin Hastalar

 1. I. Eri?kin hastalarda V?P ya da di?er ventilat?rle ili?kili olaylar? ?nlemek i?in temel uygulamalar: mekanik ventilasyon s?resini, hastanede kal???, mortaliteyi ve/veya maliyeti azaltacak, minimum zarar riski olan m?dahaleler
  1. M?mk?nse ent?basyondan ka??n?n
   1. M?mk?n oldu?unca noninvaziv pozitif bas?n?l? ventilasyon kullan?n (I).
  2. Sedasyonu minimize edin
   1. M?mk?n oldu?unca ventilat?re ba?l? hastalara sedatif vermeyin(II).
   2. Kontrendikasyon olmayan hastalarda g?nde bir kez sedasyona ara verin (I).
   3. Kontrendikasyon olmayan hastalar?n g?nde bir kez ekst?basyona haz?r olup olmad???n? de?erlendirin (I).
   4. Spontan uyand?rma denemeleri ile spontan nefes alma denemelerini birlikte y?r?t?n(I).
  3. Fiziksel kondisyonu koruyun ve iyile?tirin(II).
   1. Erken egzersiz program? ve mobilizasyona ba?lanmas?n? sa?lay?n
  4. Endotrakeal t?p kaf? ?zerinde sekresyonlar?n birikmesini en aza indirin
   1. 48-72 saatten daha fazla ent?be kalmas? beklenen hastalarda subglottik drenaj giri?i olan endotrakeal t?p sa?lay?n (II).
  5. Yatak ba??n? y?kseltin
   1. Yatak ba??n? 30-45 dereceye y?kseltin (III).
  6. Ventilat?r devrelerinin devaml? kullan?m?
   1. Ventilat?r devrelerini sadece g?r?n?r ?ekilde kirli ise veya ?al??m?yorsa de?i?tirin (I).
   2. Respiratuar bak?m ekipman?n?n sterilizasyon ve dezenfeksiyonu i?in CDC/HICPAC rehberini takip edin (II).
 2. II. ?zel yakla??mlar
  1. Mekanik ventilasyon, hastanede kal?? s?resi ve/veya mortaliteyi azaltan, ancak muhtemel riskleri konusunda yetersiz veri olan m?dahaleler
   1. Gastrointestinal sistemin (a??z dahil) mikrobiyal y?k?n? azaltmak i?in orofarenksinselektifdekontaminasyonunu yap?n (I).
  2. V?P oranlar?n? azaltan fakat mekanik ventilasyon s?resine, kal?? s?resine ve mortaliteye etkisi konusundaki veriler yetersiz olan m?dahaleler
   1. Klorheksidinle a??z bak?m? yap?n (II).
   2. Profilaktik antibiyotik verin (II).
   3. Ultra ince poli?retan endotrakeal t?p kaflar? kullan?n (III).
   4. Endotrakeal t?p bas?nc?n?n otomatik kontrol?n? sa?lay?n (III).
   5. Trakeal aspirasyondan ?nce serum fizyolojik uygulay?n (III).
   6. Mekanik di? f?r?alamas? yap?lmas?n? sa?lay?n (III).

Yenido?an Hastalar

 1. I. Preterm yenido?anlar i?in temel uygulamalar: Minimal zarar riski olup V?P oranlar?n? azaltan uygulamalar
  1. M?mk?nse ent?basyondan ka??n?n
   1. Ent?basyona alternatif olarak nazal aral?kl? mekanik ventilasyonla birlikte ya da tek ba??na nazal s?rekli pozitif hava bas?nc? uygulamas?n? d???n?n (I).
  2. Mekanik ventilasyon s?resini en aza indirin
   1. M?mk?n oldu?unca sedasyon vermeyin(III).
   2. Ekst?basyona haz?r olup olmad???n? g?nl?k olarak de?erlendirin (III).
   3. Planlanmam?? ekst?basyon ve reent?basyondan ka??n?n (III).
   4. Steril suyla d?zenli a??z bak?m? verin (eri?kinlerde yap?lan ?al??malardan tahmin ?zerine, pretermyenido?anlarda veri yok, III)
   5. Ventilat?r devrelerine gereksiz m?dahalede bulunmay?n ve kapal? sistemin b?t?nl???n? bozmaktan ka??n?n. (Eri?kin ?al??malar?na dayan?larak yap?lan tahmin, preterm yenido?anlarda veri yok, III)
   6. Ventilat?r devrelerini sadece g?r?n?r ?ekilde kirli ise ve ?al??m?yorsa de?i?tirin (eri?kin ?al??malar?na dayan?larak yap?lan tahmin, preterm yenido?anlarda veri yok, III)
 2. II. Premat?re yenido?anlar i?in ?zel yakla??mlar
  1. Minimum zarar riski olan ancak V?P oranlar?na etkisi bilinmeyen uygulamalar
   1. Lateral yat?? pozisyonu (III).
   2. Ters trendelenburg pozisyonu (III).
   3. Kapal? aspirasyon (III).

Pediatrik Hastalar

 1. I. Pediatrik hastalar i?in temel uygulamalar: Minimum zarar riski olan ve baz? verilere g?re V?P oranlar?n? azaltan uygulamalar
  1. M?mk?nse ent?basyondan ka??n?n
   1. Se?ilmi? hasta gruplar?nda m?mk?n oldu?unca noninvaziv pozitif bas?n?l? ventilasyon kullan?n (II).
  2. Mekanik ventilasyon s?resini en aza indirin
   1. Kontrendikasyon olmayan hastalarda g?nde bir kez ekst?basyona haz?rl?k durumunu de?erlendirin (II).
   2. Planlanmam?? ekst?basyon ve reent?basyondan ka??n?n (III).
  3. D?zenli a??z bak?m? yap?n
   1. D?zenli a??z bak?m? yap?n (III).
  4. Yatak ba??n? y?kseltin
   1. T?bbi bir kontrendikasyon yoksa yatak ba??n? y?kseltin (III).
  5. Ventilat?r devrelerinin devaml? kullan?m?
   1. Ventilat?r devrelerini sadece g?r?n?r ?ekilde kirli ise veya ?al??m?yorsa de?i?tirin (II).
   2. S?k aral?klarla ventilat?r dola??m?ndaki nemi uzakla?t?r?n (III).
   3. Her bir pozisyon de?i?ikli?inden ?nce a??z sekresyonlar?n? aspire edin (III).
  6. Endotrakeal t?p se?imi ve bak?m?
   1. Kafl? endotrakeal t?p kullan?n (III).
   2. Kaf bas?nc?n? ve vol?m?n?, endotrakeal t?p etraf?ndan hava ka?mas?n? ?nlemek i?in minimum t?kanmaya neden olacak de?er olan 20 cm su de?erinde tutun (III).
 2. II. Pediatrik hastalar i?in ?zel yakla??mlar
  1. Eri?kin hastalarda yararl? oldu?una dair kan?t olan ve minimum zarar riski olan ancak pediatrik hastalardaki verileri s?n?rl? olan uygulamalar
   1. G?nde bir kez sedasyona ara verin (II).
   2. Profilaktikprobiyotikler uygulay?n (III).
   3. Subglottik drenaj giri?i olan endotrakeal t?p kullan?n (III).

El Hijyeni Yoluyla Hastane ?nfeksiyonlar?n? ?nlemek i?in Stratejiler

 1. I. El hijyeni temel uygulamalar?:T?m akut bak?m hastanelerinde ?nerilir.
  1. Uygun ?r?nler se?in (II).
  2. Stratejik yerlere yerle?tirerek ve gerekti?i s?kl?kta rutin olarak doldurulmas?n? sa?lamak yoluyla el hijyen ?r?n ve ekipmanlar?na ula??m? kolayla?t?r?n (III).
  3. ?r?n se?imine sa?l?k ?al??anlar?n? da dahil edin (III).
  4. El hijyenini alkol bazl? el dezenfektanlar? ile veya a?a??da belirtilen endikasyonlarda alternatif olarak antimikrobiyal ve antimikrobiyal olmayan sabunla sa?lay?n (II).
  5. Ellerde g?zle g?r?lebilir kirlenme oldu?unda antimikrobiyal ve antimikrobiyal olmayan sabunla el hijyeni sa?lay?n(II).
  6. Lokal olarak uygun m?daheleleri belirlemek amac?yla sa?l?k ?al??anlar?n?n ?n?ndeki ?niteye ya da kurulu?a ?zel el hijyeni engellerini belirleyin (III).
  7. El hijyenini iyile?tirmek i?in kurulu?ta en ?nemli engelleri hedef alan ?ok y?nl? bir strateji (ya da demet) uygulay?n (II).
  8. Uygun el hijyeni konusunda sa?l?k personelini (hasta bak?m? yapan herkes) e?itin, motive edin ve yetkinli?inden emin olun (III).
  9. Direk g?zlem yoluyla (ki?iler g?zlemci), ?r?n miktar?n?n ?l??m? ile veya otomatize monitorizasyonla el hijyeni uyumunu ?l??n (II).
  10. El hijyeni performans? konusunda sa?l?k ?al??anlar?na geri bildirim yap?n (III).
 2. II. El hijyeni uygulamalar?na ?zel yakla??mlar
  1. Norovir?s salg?nlar? s?ras?nda temas ?nlemlerine ek olarak eldiven kullan?m?, bilinen veya ??pheli norovir?s infeksiyonu olan hastaya bak?m verildikten sonra ?ncelikli olarak sabun ve su kullan?n (III).
  2. Hiperendemik C. difficile infeksiyonu olan kurulu?larda C. difficile salg?nlar? s?resince temas ?nlemlerine ek olarak eldiven kullan?m?, bilinen veya ??pheli C. Difficile infeksiyonu olan hastaya bak?m verildikten sonra ?ncelikli olarak sabun ve su kullan?n (III).