"SHEA (The Society for Healthcare Epidemiology of America)" tarafından Infection Control and Hospital Epidemiology Dergisi 2014 Mayıs sayısında yayınlanan "Akut Bakım Hastanelerinde Sağlık Bakımı İlişkili İnfeksiyonların Önlenmesi Stratejilerinin Özeti: 2014 Güncellemesi" aşağıda yer almaktadır.

Orjinal metin için tıklayınız


AKUT BAKIM HASTANELERİNDE SAĞLIK BAKIMI İLİŞKİLİ
İNFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİ STRATEJİLERİNİN ÖZETİ:
2014 GÜNCELLEMESİ

Ekim 2008’de basılan “Akut bakım hastanelerinde sağlık bakımı ilişkili infeksiyonların önlenmesi stratejilerinin özeti” yayınından sonra çok sayıda ilerleme sağlandı. 2009’da ABD İnsan ve Sağlık Hizmetleri Departmanı (US Department of Healthand Human Services-HHS) akut bakım hastanelerinde santralkateter ilişkili kan dolaşımı infeksiyonları (SKİKDİ), kateter ilişkiliüriner sistem infeksiyonları (Kİ-ÜSİ), cerrahi alan infeksiyonları (CAİ), metisilin dirençli Staphylococcus aureus(MRSA) kan dolaşım infeksiyonları ve Clostridium difficile infeksiyonları (CDI)’nın önlenmesini hedefleyen ulusal sağlık bakımı ilişkili infeksiyon hareket planı yayınladı. 2011’de Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezi (CMS) akut bakım hastanelerinin spesifik sağlık bakımı ilişkili infeksiyon (SBİE) tiplerinin verilerini “Hastalıkların Kontrolü ve Önlenmesi Merkezi (Centers for Disease Control and Prevention-CDC) Ulusal Sağlık Bakımı Güvenlik Ağı (National Healthcare Safety Network-NHSN) aracılığıyla CMS’ye bildirmesini zorunlu hale getirdi. Bu bildirimle hastanelerin bir yıl boyunca olan güncel geri ödeme bilgilerine ulaşmak ve hastanelerin NHSN ulusal SBİE veri deposuna sürveyans bilgilerini aktarmalarını sağlamak amaçlandı. Yine 2011’de HHS, ABD’de sağlık bakımının kalitesini, güvenliğini ve maliyet düşüklüğünü geliştirmek amacıyla Hastalar için el ele (Partnership for Patients): Daha iyi Bakım, daha düşük maliyet isimli  kamu-özel inisiyatifini başlattı. NHSN tarafından toplanan sağlık bakımı ilişkili infeksiyon (SBİİ) sürveyans verilerine dayanarak son yıllarda SKİKDİ ve CAİ’nin önlenmesinde önemli ilerlemeler sağlandı.

Sağlık bakımı epidemiyolojisi ve uygulamalı bilimsel araştırmalardaki sürekli gelişme SBİİ’nin efektif önlenmesi stratejilerinde ilerlemeye öncülük etmiştir. Bu ilerlemelere rağmen SBİİ her 25 yatan hastanın 1’ini etkilemeye devam etmekte, önemli morbidite, mortalite ve yüksek sağlık bakım maliyetlerine yol açmaktadır ve önerilerle uygulamalar arasında persistan açıklıklar bulunmaktadır.

Bu yazı 2014 Özet güncellemelerinde (Compendiumupdates) yer alan akut bakım hastanelerinde SBİİ’leri önleme stratejilerinin bir özetidir. Her bir infeksiyon önleme önerisi “Grades of Recommendation, Assessment, Devolepment, and Evaluation (GRADE) system ve Canadian Task Force on Preventive Health Care kriterleri baz alınarak hesaplanan kanıt kalite puanı (yüksek =I, orta = II, düşük = III) ile birlikte belirtilmiştir.

Kİ-ÜSİ’yi Önleme Stratejileri

 1. I. Kİ-ÜSİ’yi önlemek için temel uygulamalar: Tüm akut bakım hastaneleri için önerilir.
  1. A.Kİ-ÜSİ’yi önlemek için gerekli uygun altyapıyı sağlayın.

   1. Kateter kullanımı, takılması ve bakımı için yazılı rehberler oluşturun (III).
   2. Sadece eğitimli, özelleşmiş personelin üriner kateter takmasını sağlayın (III).
   3. Aseptik teknikle kateter takılması için gerekli malzemelerin ulaşılabilir ve uygun lokalizasyonlarda bulunduğundan emin olun (III).
   4. Hasta kayıtlarında veya dosyalarında, aşağıdakilerin dokümante edildiği bir sistem oluşturunuz: Kateter takılması için hekim istemi, kateter takma endikasyonu, kateter takılma tarihi ve saati, kateteri takan kişi, kateterin bakım bilgileri, kateterin günlük durumu ve bakım işleri, kateterin çıkarılma tarih ve saati. Kateterin çıkarılma kriteri ve çıkarılmayan kateterin devamlılık gerekçesi de kayıt altına alınmalıdır.(III).
   5. Kateter kullanımı ve sonuçlarını kaydetmek için sürveyans yapacak deneyimli personel ve teknolojik kaynak bulunduğundan emin olun (III).

   B. Kurum risk değerlendirmesi veya mevzuat gerekliliklerine dayanarak endikasyonvarsa Kİ-ÜSİ için sürveyans uygulayın.

   1. Kateter kullanım sıklığı ve potansiyel risklere (ör: cerrahi türü, obstetrik, yoğun bakım) göre yapılan risk değerlendirmesine dayanarak sürveyansın yapılacağı hasta gruplarını ve birimleri tanımlayın (III).
   2. Kİ-ÜSİ tanısı koymak için NHSN tanımları gibi standardize edilmiş kriterler kullanın (III).
   3. Hasta grupları ve birimlerde takip edilen tüm hastalar için kateter günü, hasta günü ve kateter takma endikasyon bilgilerini toplayın (III).
   4. Hedef popülasyonda, Kİ-ÜSİ oranlarını ve/veya standardize edilmiş enfeksiyon oranı (Standardized infection ratio-SIR)’nı hesaplayın (III).
   5. Vaka bulunmasında kurum için geçerli ve uygun sürveyans yöntemlerini kullanın (III).
   6. Birime özgü geri bildirim yapılmasını sağlayın (III).

   C. Eğitim ve öğretim.

   1. Ürinerkateter takılması, bakımı ve devamlılığı işlemlerinde yer alan sağlık personeline kalıcı kateterin alternatifleri, kateterin takılması,bakımı ve çıkarılması prosedürlerini içeren eğitim verin (III).
   2. Kateter kullanımı, bakımı ve devamlılığı konularında sağlık personelinin yeterliliğini değerlendirin (III).

   D. Kateter takılmasında uygun teknik kullanın.

   1. Üriner kateteri sadece hasta bakımı açısından gerekli olduğu zaman takın ve endikasyon devam ettiği sürece takılı tutun (II).
   2. Uygun endikasyonda aralıklı kateterizasyon gibi diğer yöntemleri göz önünde bulundurun (II).
   3. Kateter takılmadan önce, kateter sahasına ve aparatlarına herhangi bir müdahalede bulunmadan önceve bulunduktan sonra el hijyeni (CDC ve Dünya Sağlık Örgütü-WHO rehberlerine uygun olarak) uygulayın (III).
   4. Kateterleri aseptik teknikle takın ve steril ekipman kullanın (III).
   5. Steril eldiven, örtü ve gazlı bez; üretral meatusu temizlemek için steril ya da antiseptik solüsyon; tek kullanımlık, steril kayganlaştırıcı jel kullanın (III).
   6. Üretral travmayı azaltmak için drenajı sağlayabilecek en küçük kateteri kullanın (III).

   E. Kalıcı kateterlerin uygun yönetimini (bakımını) sağlayın.

   1. Hareketi ve üretral traksiyonu önlemek için kateteri taktıktan sonra sabitleyin (III).
   2. Steril ve kapalı bir drenaj sisteminin devamlılığını sağlayın (III).
   3. Bağlantı bozukluğu, aseptik teknikte bozulma olması ve sızıntı meydana gelmesi durumunda kateteri ve toplayıcı sistemi aseptik teknikle yeniden yerleştirin (III).
   4. Tahlil amacıyla idrar örneği alabilmek için iğnesiz örnekleme portundan steril bir şırınga/kanül yardımıyla küçük miktarda idrarı aspire edin (III).
   5. Özel analizler için gerekli olabilecek daha büyük miktarlarda idrarı aseptik olarak drenaj torbasından alın (III).
   6. İdrar akışının tıkanma olmaksızın devamlılığını sağlayın (III).
   7. Rutin hijyen uygulamasına; antiseptik solüsyonlarla meatal bölgenin temizlenmesine gerek yoktur (III).

  II. Kİ-ÜSİ’yi önlemek için özel yaklaşımlar.

  1. Gerekli olmayan kateterlerin belirlenmesi ve çıkarılması için etkili olduğu gösterilmiş bir veya daha fazla yöntemi kullanarak kurum geneline yönelik bir program uygulayın (II).
  2. Post-operatif ürinerretansiyonun yönetimi ile ilgili, hemşirenin yönlendirdiği aralıklı kateterizasyon ve mesane tarayıcılarının kullanımı gibi uygulamaları da içeren bir protokol geliştirin (II).
  3. Kateter kullanımı ve buna bağlı olarak gelişen istenmeyen etkiler ile ilgili verilerin analiz edileceği ve raporlanacağı bir sistem oluşturun (III).

  Clostridiumdifficile İnfeksiyonları (CDİ)nı Önleme Stratejileri

  I. CDİ’nın önlenmesi ve monitorizasyonu için temel uygulamalar: tüm akut bakım hastaneleri için önerilir.

  1. Antimikrobiyallerin uygun kullanımını teşvik edin (II).
  2. İnfekte hastalar için temas izolasyonu uygulayın (tek kişilik oda tercih edilmeli) (kanıt düzeyleri el hijyeni için III, eldiven için II, önlük için III, tek kişilik oda için III).
  3. Ekipmanların ve çevrenin temizliğini ve dezenfeksiyonunu sağlayın (III).
  4. Yeni tanı almış CDİ hastaları için infeksiyon kontrol ve önleme ekibi ile klinik personelini hızla uyaracak laboratuvar bazlı bir uyarı sistemi oluşturun  (III).
  5. CDİ sürveyansı uygulayın ve CDİ verilerini analiz ederek raporlayın (III).
  6. Sağlık personellerine, servis temizlik personeline ve hastane yönetimine CDİ ile ilgili eğitim verin (III).
  7. Hastalara ve hasta yakınlarına CDİ ile ilgili eğitim verin (III).
  8. CDC ve WHO’nun el hijyeni ve temas izolasyonu önlemleri ile ilgili önerilerine personelin uyumunu gözlemleyin (III).

  II. CDİ’yi önlemek için özel yaklaşımlar

  1. C. difficile’nin sağlık personeli aracılığıyla bulaşını azaltma yaklaşımları
   1. Sürecin değerlendirilmesi için seçilen ölçülebilir unsurlara uyumun değerlendirilmesine önem verin (III)
   2. Salgınlarda ya da CDİ’nin hiperendemik olduğu yerlerde CDİ’li hastanın odasından çıkmadan önce su ve sabun ile el hijyeni sağlanmasının önerilen yöntem olduğunu vurgulayın (III).
   3. İshali olan hastalara C. difficile sonucu çıkana kadar temas izolasyonu önlemleri uygulayın (III).
   4. Temas izolasyonu önlemlerine, hastn hastaneden taburcu olana kadar devam edin (III).
  2. C. difficile’nin ortamdan bulaşını azaltmaya yönelik yaklaşımları
   1. Oda temizliğinin yeterliliğini değerlendirin (III).
   2. Ortam-çevre temizliği ve dezenfeksiyonu için “Environmental Protection Agency” onaylı sporisidal dezenfektan veya dilüe sodyum hipoklorit kullanın. (III).
  3. C. Difficile bulaşı gerçekleştiğinde CDİ riskini azaltma yaklaşımları
   1. Antimikrobiyal yönetim programını başlatın (II).

Cerrahi Alan İnfeksiyonlarını Önleme Stratejileri

 1. I. Cerrahi alan infeksiyonları (CAİ) önlenmesinde temel uygulamalar: Tüm akut bakım hastaneleri için önerilir.
  1. Kanıta dayalı standartlar ve rehber önerilerine göre antimikrobiyal profilaksi uygulayın (I).
  2. Varlığı ameliyata engel olmadığı sürece insizyon bölgesindeki tüyleri uzaklaştırmayın. Tıraş bıçağı kullanmayın (II).
  3. Kardiyak cerrahi (I) ve nonkardiyak cerrahi (II) hastalarının ameliyat sonrası erken dönemde kan şekeri kontrolünü sağlayın.
  4. Ameliyat sonrası dönemde normal vücut sıcaklığının (>35.5°C) korunmasını sağlayın (I).
  5. Cerrahi girişim sırasında ve hemen sonrasında gerektiğinde mekanik ventilasyon uygulaması dahil olmak üzere ek oksijen desteği vererek optimum doku oksijenasyonunu sağlayın (I).
  6. Kontrendikasyon yoksa ameliyat öncesi cildin hazırlanmasında alkol içeren ajanların kullanın (I).
  7. Gastrointestinal ve safra yolları cerrahisi için geçirgen olmayan plastik yara koruyucularını (kapamalarını) kullanın (I).
  8. Cerrahi hasta güvenliğini sağlamak amacıyla DSÖ kontrol listesini esas alan bir kontrol listesi geliştirerek kullanıma alın ve uyumu iyileştirmek amacıyla takip edin (I).
  9. CAİ sürveyansı yapın (II).
  10. Otomatize verilerin kullanımı yoluyla sürveyansın etkinliğini artırın (II)
  11. Cerrahi ekibe, ameliyathanedeki diğer personele ve yönetime CAİ konusunda sürekli geri bildirim sağlayın (II).
  12. Sürecin değerlendirilmesi için seçilen ölçülebilir unsurlara uyum oranlarıyla ilgili ölçüm ve geri bildirim yapın (II).
  13. Cerrahlara ve ameliyatta görev alan personele CAİ’nin önlenmesi konusunda eğitim verin (III).
  14. Hasta ve ailesini CAİ önlenmesi konusunda uygun şekilde eğitin (III)
  15. Kanıta dayalı standartları (CDC, Ameliyathane hemşireleri derneği ve profesyonel organizasyon dernekleri) dikkate alarak CAİ riskini azaltmayı amaçlayan politikaları belirleyin ve gerekli uygulamaları başlatın.
 1. II. CAİ’yi Önlemek için Özel Yaklaşımlar
  1. Bazı ortopedik ve kardiyotorasik ameliyatları da içeren yüksek riskli prosedürler için S. aureustaraması yapın ve ameliyat öncesi antistafilokokal ajanla dekolonizasyon uygulayın (II).
  2. Antiseptik yara yıkaması yapın (II).
  3. CAİ risk değerlendirmesi yapın (III).
  4. Ameliyathane personelini ve ameliyat odasındaki bakım alanını gözlemleyin ve gözden geçirin (III).
  5. Anestezi sonrası bakım ünitesinde, cerrahi YBܒde ve cerrahi kliniklerdeki uygulamaları gözlemleyin ve gözden geçirin (II).

Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonlarını Önleme Stratejileri

 1. I. Santral Kateter İlişkili Kan Dolaşımı İnfeksiyonları (SKİKDİ)’nın önlenmesi ve izlemi için temel uygulamalar: Tüm akut bakım hastaneleri için önerilir.
  1. Takılmadan Önce
   1. Gereksiz SVK takılmasını en aza indirmek amacıyla kullanılacak SVK takılma endikasyonlarının kanıta dayalı bir listesine kolay ulaşımı sağlayın (III).
   2. SKİKDİ önlenmesi hakkında, SVK takılması ve bakımını sağlayan sağlık personeline eğitim verilmesini isteyin (II).
   3. İki aylıktan büyük YBÜ hastalarının klorheksidinli ürünlerle günlük olarak yıkanmasını sağlayın (I).
  2. Takılma sırasında
   1. YBÜ ve YBÜ dışı yerlerde SVK takılacağı sırada infeksiyon kontrol önlemlerine uyulduğundan emin olmayı sağlayan bir kontrol listesi bulundurun (II).
   2. Kateterin takılması ya da manipülasyonu öncesi el hijyeni sağlayın (II).
   3. Planlı ve kontrollü durumlarda kateter yerleştirileceği zaman obez erişkin hastalarda femoral ven kullanımından kaçının (I).
   4. Tüm malzemeleri içinde olan kateter kiti kullanın (II).
   5. İnternal juguler kateterlerin ultrason rehberliğinde takılmasını sağlayın (II).
   6. SVK takılması sırasında maksimum steril bariyer önlemleri alın (II).
   7. Antisepsi için alkollü klorheksidin içeren ürün kullanın (I).
  3. Takıldıktan Sonra
   1. Uygun hemşire/hasta oranının sağlandığından emin olun ve yoğun bakımda farklı (Yoğun bakım hemşiresi olmayan., farklı servislerden gelen) hemşirelerin çalışmasını sınırlandırın (I).
   2. Katetere girilmeden önce kateter “hub”ını, iğne bağlantılarını ve enjeksiyon portlarını dezenfekte edin (II).
   3. Gereksiz kateterleri çıkarın (II).
   4. Erişkin ve çocuklardaki tünelsiz SVK’lar için her 5-7 günde bir şeffaf örtüyü değiştirin ve klorheksidin bazlı bir antiseptikle bakım yapın. Kapama kirlendi, nemlendi ya da gevşediyse hemen bakım ve değiştirme yapın. Gazlı bezle kapamayı her iki günde bir yapın, kapama kirlendi ya da nemlendiyse bu süreyi beklemeden hemen değiştirin (II).
   5. Kan, kan ürünleri ya da lipid vermek için kullanılmayan setleri 96 saatten uzun olmayacak aralıklarla değiştirin (II).
   6. Hemodiyaliz kateteri takılacak bölgede antimikrobiyal krem kullanın (I).
   7. YBÜ ve YBÜ dışında SKİKDİ sürveyansı yapın (I).
 1. II. SKİKDİ’yi Önlemek İçin Özel Yaklaşımlar
  1. Erişkin hastalarda antiseptik ya da antimikrobiyal kaplı SVK kullanın (I).
  2. İki aylıktan daha büyük hastalarda klorheksidin içeren örtü kullanın (I).
  3. Bağlantı kısımlarını kapamak için antiseptik içeren hub/bağlantı tıpası/port koruyucu kullanın (I).
  4. Preterm infantlarda gümüş zeolit kaplı umblikal kateter kullanın (çocuklarda kullanımın onaylandığı ülkelerde; II).
  5. SVK’lar için antimikrobiyal kilit kullanın (I).
  6. SVK kullanılarak hemodiyaliz yapılan hastalarda hemodiyalizden sonra haftada bir kez rekombinan doku plazminojen aktive eden faktör kullanın (II).

MRSA’nın Önlenmesinde Stratejiler

 1. I. MRSA bulaşı ve infeksiyonunun önlenmesi için temel uygulamalar: Tüm akut bakım hastaneleri için önerilir.
  1. MRSA risk belirlemesi yapın (III).
  2. MRSA izlem programı uygulayın (III).
  3. CDC ve DS֒nün el hijyeni önerilerine uyumu artırın (II).
  4. MRSA ile kolonize ve infekte hastalar temas izolasyonu önlemlerini uygulayın (II).
  5. Ekipman ve çevrenin temizlik ve dezenfeksiyonundan emin olun (II).
  6. MRSA konusunda sağlık personelini eğitin (III).
  7. MRSA ile kolonize ya da infekte olan yeni hastaların sağlık personeline zamanında bildirimini sağlayan laboratuvara dayalı bir uyarı sistemi uygulayın (III).
  8. Tekrar kabul edilen ya da transfer edilen MRSA ile kolonize ya da infekte hastaların belirlenmesini sağlayan bir uyarı sistemi uygulayın (III).
  9. Yönetici, hekimler, hemşireler ve diğer personel olmak üzere anahtar paydaşlarla MRSA verileri ve sonuç göstergeleri ile ilgili durumu paylaşın (III).
  10. Hasta ve ailelerini MRSA konusunda eğitin (III).
 2. II. Özel Yaklaşımlar
  1. Aktif sürveyans testi (AST)
   1. Çok yönlü bir MRSA kontrol ve önleme stratejisinin bir bölümü olarak bir MRSA aktif sürveyans programı uygulayın (II).
   2. Epidemiyolojik olarak MRSA kümelenmesi ile bir bağlantıları varsa MRSA infeksiyonu ve kolonizasyonu açısından sağlık personelini tarayın (III).
  2. MRSA dekolonizasyon tedavisi
   1. MRSA kolonize hastalarda aktif sürveyans programı ile birlikte hedefe yönelik dekolonizasyon yapın(II).
   2. YBÜ hastalarında genel dekolonizasyon yapın (I).
  3. Hasta ve hasta çevresi ile tüm temaslarda eldiven ve önlük kullanımı
   1. Erişkin bir YBÜ hastasına bakım verirken ya da odasına girerken eldiven ve önlük kullanın (II).

Ventilatör İlişkili Pnömoni (VİP) Önlenmesinde Stratejiler

Erişkin Hastalar

 1. I. Erişkin hastalarda VİP ya da diğer ventilatörle ilişkili olayları önlemek için temel uygulamalar: mekanik ventilasyon süresini, hastanede kalışı, mortaliteyi ve/veya maliyeti azaltacak, minimum zarar riski olan müdahaleler
  1. Mümkünse entübasyondan kaçının
   1. Mümkün olduğunca noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanın (I).
  2. Sedasyonu minimize edin
   1. Mümkün olduğunca ventilatöre bağlı hastalara sedatif vermeyin(II).
   2. Kontrendikasyon olmayan hastalarda günde bir kez sedasyona ara verin (I).
   3. Kontrendikasyon olmayan hastaların günde bir kez ekstübasyona hazır olup olmadığını değerlendirin (I).
   4. Spontan uyandırma denemeleri ile spontan nefes alma denemelerini birlikte yürütün(I).
  3. Fiziksel kondisyonu koruyun ve iyileştirin(II).
   1. Erken egzersiz programı ve mobilizasyona başlanmasını sağlayın
  4. Endotrakeal tüp kafı üzerinde sekresyonların birikmesini en aza indirin
   1. 48-72 saatten daha fazla entübe kalması beklenen hastalarda subglottik drenaj girişi olan endotrakeal tüp sağlayın (II).
  5. Yatak başını yükseltin
   1. Yatak başını 30-45 dereceye yükseltin (III).
  6. Ventilatör devrelerinin devamlı kullanımı
   1. Ventilatör devrelerini sadece görünür şekilde kirli ise veya çalışmıyorsa değiştirin (I).
   2. Respiratuar bakım ekipmanının sterilizasyon ve dezenfeksiyonu için CDC/HICPAC rehberini takip edin (II).
 2. II. Özel yaklaşımlar
  1. Mekanik ventilasyon, hastanede kalış süresi ve/veya mortaliteyi azaltan, ancak muhtemel riskleri konusunda yetersiz veri olan müdahaleler
   1. Gastrointestinal sistemin (ağız dahil) mikrobiyal yükünü azaltmak için orofarenksinselektifdekontaminasyonunu yapın (I).
  2. VİP oranlarını azaltan fakat mekanik ventilasyon süresine, kalış süresine ve mortaliteye etkisi konusundaki veriler yetersiz olan müdahaleler
   1. Klorheksidinle ağız bakımı yapın (II).
   2. Profilaktik antibiyotik verin (II).
   3. Ultra ince poliüretan endotrakeal tüp kafları kullanın (III).
   4. Endotrakeal tüp basıncının otomatik kontrolünü sağlayın (III).
   5. Trakeal aspirasyondan önce serum fizyolojik uygulayın (III).
   6. Mekanik diş fırçalaması yapılmasını sağlayın (III).

Yenidoğan Hastalar

 1. I. Preterm yenidoğanlar için temel uygulamalar: Minimal zarar riski olup VİP oranlarını azaltan uygulamalar
  1. Mümkünse entübasyondan kaçının
   1. Entübasyona alternatif olarak nazal aralıklı mekanik ventilasyonla birlikte ya da tek başına nazal sürekli pozitif hava basıncı uygulamasını düşünün (I).
  2. Mekanik ventilasyon süresini en aza indirin
   1. Mümkün olduğunca sedasyon vermeyin(III).
   2. Ekstübasyona hazır olup olmadığını günlük olarak değerlendirin (III).
   3. Planlanmamış ekstübasyon ve reentübasyondan kaçının (III).
   4. Steril suyla düzenli ağız bakımı verin (erişkinlerde yapılan çalışmalardan tahmin üzerine, pretermyenidoğanlarda veri yok, III)
   5. Ventilatör devrelerine gereksiz müdahalede bulunmayın ve kapalı sistemin bütünlüğünü bozmaktan kaçının. (Erişkin çalışmalarına dayanılarak yapılan tahmin, preterm yenidoğanlarda veri yok, III)
   6. Ventilatör devrelerini sadece görünür şekilde kirli ise ve çalışmıyorsa değiştirin (erişkin çalışmalarına dayanılarak yapılan tahmin, preterm yenidoğanlarda veri yok, III)
 2. II. Prematüre yenidoğanlar için özel yaklaşımlar
  1. Minimum zarar riski olan ancak VİP oranlarına etkisi bilinmeyen uygulamalar
   1. Lateral yatış pozisyonu (III).
   2. Ters trendelenburg pozisyonu (III).
   3. Kapalı aspirasyon (III).

Pediatrik Hastalar

 1. I. Pediatrik hastalar için temel uygulamalar: Minimum zarar riski olan ve bazı verilere göre VİP oranlarını azaltan uygulamalar
  1. Mümkünse entübasyondan kaçının
   1. Seçilmiş hasta gruplarında mümkün olduğunca noninvaziv pozitif basınçlı ventilasyon kullanın (II).
  2. Mekanik ventilasyon süresini en aza indirin
   1. Kontrendikasyon olmayan hastalarda günde bir kez ekstübasyona hazırlık durumunu değerlendirin (II).
   2. Planlanmamış ekstübasyon ve reentübasyondan kaçının (III).
  3. Düzenli ağız bakımı yapın
   1. Düzenli ağız bakımı yapın (III).
  4. Yatak başını yükseltin
   1. Tıbbi bir kontrendikasyon yoksa yatak başını yükseltin (III).
  5. Ventilatör devrelerinin devamlı kullanımı
   1. Ventilatör devrelerini sadece görünür şekilde kirli ise veya çalışmıyorsa değiştirin (II).
   2. Sık aralıklarla ventilatör dolaşımındaki nemi uzaklaştırın (III).
   3. Her bir pozisyon değişikliğinden önce ağız sekresyonlarını aspire edin (III).
  6. Endotrakeal tüp seçimi ve bakımı
   1. Kaflı endotrakeal tüp kullanın (III).
   2. Kaf basıncını ve volümünü, endotrakeal tüp etrafından hava kaçmasını önlemek için minimum tıkanmaya neden olacak değer olan 20 cm su değerinde tutun (III).
 2. II. Pediatrik hastalar için özel yaklaşımlar
  1. Erişkin hastalarda yararlı olduğuna dair kanıt olan ve minimum zarar riski olan ancak pediatrik hastalardaki verileri sınırlı olan uygulamalar
   1. Günde bir kez sedasyona ara verin (II).
   2. Profilaktikprobiyotikler uygulayın (III).
   3. Subglottik drenaj girişi olan endotrakeal tüp kullanın (III).

El Hijyeni Yoluyla Hastane İnfeksiyonlarını Önlemek için Stratejiler

 1. I. El hijyeni temel uygulamaları:Tüm akut bakım hastanelerinde önerilir.
  1. Uygun ürünler seçin (II).
  2. Stratejik yerlere yerleştirerek ve gerektiği sıklıkta rutin olarak doldurulmasını sağlamak yoluyla el hijyen ürün ve ekipmanlarına ulaşımı kolaylaştırın (III).
  3. Ürün seçimine sağlık çalışanlarını da dahil edin (III).
  4. El hijyenini alkol bazlı el dezenfektanları ile veya aşağıda belirtilen endikasyonlarda alternatif olarak antimikrobiyal ve antimikrobiyal olmayan sabunla sağlayın (II).
  5. Ellerde gözle görülebilir kirlenme olduğunda antimikrobiyal ve antimikrobiyal olmayan sabunla el hijyeni sağlayın(II).
  6. Lokal olarak uygun müdaheleleri belirlemek amacıyla sağlık çalışanlarının önündeki üniteye ya da kuruluşa özel el hijyeni engellerini belirleyin (III).
  7. El hijyenini iyileştirmek için kuruluşta en önemli engelleri hedef alan çok yönlü bir strateji (ya da demet) uygulayın (II).
  8. Uygun el hijyeni konusunda sağlık personelini (hasta bakımı yapan herkes) eğitin, motive edin ve yetkinliğinden emin olun (III).
  9. Direk gözlem yoluyla (kişiler gözlemci), ürün miktarının ölçümü ile veya otomatize monitorizasyonla el hijyeni uyumunu ölçün (II).
  10. El hijyeni performansı konusunda sağlık çalışanlarına geri bildirim yapın (III).
 2. II. El hijyeni uygulamalarına özel yaklaşımlar
  1. Norovirüs salgınları sırasında temas önlemlerine ek olarak eldiven kullanımı, bilinen veya şüpheli norovirüs infeksiyonu olan hastaya bakım verildikten sonra öncelikli olarak sabun ve su kullanın (III).
  2. Hiperendemik C. difficile infeksiyonu olan kuruluşlarda C. difficile salgınları süresince temas önlemlerine ek olarak eldiven kullanımı, bilinen veya şüpheli C. Difficile infeksiyonu olan hastaya bakım verildikten sonra öncelikli olarak sabun ve su kullanın (III).